Wie is de Onafhankelijke Raadsman en wat doet de Onafhankelijke Raadsman?

De Onafhankelijke Raadsman is sinds april 2013 het centrale meldpunt voor klachten over de afhandeling van schadeclaims. Het gaat bij die claims uitsluitend om schade door aardbevingen als gevolg van gaswinning in Groningen.

De Onafhankelijke Raadsman is een persoon én een instantie, vergelijkbaar met de Nationale Ombudsman. De minister van Economische Zaken heeft de Onafhankelijke Raadsman benoemd: dit is mr. Leendert Klaassen.

Klaassen is oud-burgemeester van de noordelijke gemeenten Midwolda en Zuidhorn, als bestuurder actief in diverse Raden van Toezicht, onpartijdige adviesraden en belangenverenigingen; met name in het onderwijs en de gezondheidszorg. Tot december 2017 was hij voorzitter van het College van Bestuur van Stenden Hogeschool in Leeuwarden. Per 1 januari 2018 is hij benoemd als waarnemend burgemeester van de nieuwe gemeente Westerwolde.

 

Mr-Leendert-Klaassen-cut-outLeendert Klaassen stuurt het Meldpunt Onafhankelijke Raadsman aan en is in die functie niet alleen op de hoogte van elke binnengekomen melding, maar ook verantwoordelijk voor de omgang met die meldingen en de communicatie met de melders zelf. Als klachtenmelder heeft u contact met de medewerkers van het Meldpunt.

De belangrijkste taken van de Onafhankelijke Raadsman Leendert Klaassen zelf:

 • Hij is op de hoogte van elke individuele klacht;
 • Hij signaleert overeenkomsten en legt waar mogelijk verbanden;
 • Hij bepaalt het beleid van het Centraal Meldpunt Onafhankelijke Raadsman;
 • Hij beoordeelt de ernst en de urgentie van een melding. Wanneer volgens zijn eigen inschatting persoonlijke bemoeienis zinvol is, treedt hij zelf op als bemiddelaar. Bijvoorbeeld door in het belang van de melder of groep melders contact op te nemen met de NAM, om ‘samen’ meer gewicht in de schaal te leggen, op weg naar een oplossing die voor alle betrokkenen acceptabel is;
 • Hij rapporteert regelmatig aan de minister van Economische Zaken en Klimaat;
 • Hij adviseert gevraagd en ongevraagd aan de verantwoordelijken voor gaswinning in Groningen: de NAM en de minister van Economische Zaken en Klimaat. Hij houdt daarbij zoveel mogelijk de belangen voor ogen van alle betrokkenen, zeker ook de individuele indieners van een schadeclaim;
 • Hij levert een bijdrage aan de evaluatie van de schadeafhandeling; zo pleitte hij al voor een digitaal volgsysteem, waarmee mensen die een schade hebben geclaimd, de voortgang gemakkelijker kunnen volgen.

Belangrijk:

Wat doet de Onafhankelijke Raadsman niet?

 • De Onafhankelijke Raadsman is geen algemeen informatiepunt over gaswinning en aardbevingen.
 • De Onafhankelijke Raadsman heeft geen mandaat om klachten over regelingen te behandelen die verband houden met de gaswinning, zoals de Opkoopregeling, de Waardevermeerderingsregeling en de Waardedalingsregeling.
 • De Onafhankelijke Raadsman gaat niet over de hoogte van het uiteindelijke schadebedrag dat als compensatie wordt uitgekeerd of over de herstelmethodiek die wordt gebruikt.
 • De Onafhankelijke Raadsman houdt zich bezig met lopende schadeclaims. Algemene onderwerpen als (mogelijke) waardedaling van woningen en bedrijfspanden, de negatieve invloed van aardbevingen op woongenot en leefbaarheid in de regio en het toekomstperspectief voor de bewoners van het aardgasgebied vallen niet onder de bevoegdheid van de Raadsman. 
Wanneer hij dat zinvol vindt, zal hij daar wel aanbevelingen over doen aan de minister van Economische Zaken of de NAM, steeds gebaseerd op de kennis en ervaring die hij opdoet tijdens het aansturen van het Centraal Meldpunt Onafhankelijke Raadsman. Dat wil in de praktijk zeggen: opgedaan in gesprekken met mensen die een schadeclaim hebben ingediend.